Belge, Marka ve Logo Kullanımı

 1. AMAÇ

Bu prosedür, firmamız tarafından yapılan belgelendirmeler ile bu belgelendirme faaliyetine bağlı olarak marka ve logoların kullanımında uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar. 

 1. TANIMLAR

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu 

 1. UYGULAMA

3.1 SİNERJİ MYM MYK belgesi kullanım şartlarını ve temsil haklarını, belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak imzalanan FR-10 Personel Belgelendirme Sözleşmesi’nde belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

3.2 Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda verilmiştir:

 1. Belge SİNERJİ MYM‘ye aittir. Belgelendirilmiş kişiye, belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verilir.
 2. SİNERJİ MYM‘nin belgeyi askıya alma, geri çekme veya iptal etme hakkı vardır.
 3. Belgelendirilmiş kişi; hizmet sunumuna ilişkin veya bunları etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve hizmet sunumunun geçici olarak veya tamamen durması ve aksaması halini 15 (on beş) gün içerisinde SİNERJİ MYM’ye yazılı olarak bildirmelidir.
 4. Belgelendirilmiş kişi; görevini her zaman hukuka bağlı, doğruluk ve dürüstlük içinde uygulamak, kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp işvereni, ister müşterisi veya çalıştığı kurumun tedarikçisi olsun sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara profesyonel iş ilişkisi çerçevesinde davranmakla yükümlüdür.
 5. Belgelendirilmiş kişi; her ne sebeple olursa olsun  başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda bunu en geç 15 (on beş) gün içerisinde SİNERJİ MYM’ye bildirmeli ve bununla ilgili belgeleri göndermelidir.
 6. Belge, onaylanan kapsam dışında kullanılmaz. Aksi taktirde tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 7. Belgelendirilmiş kişi; hiçbir suretle belgeyi başkasına devredemez, kullandıramaz ve belge üzerinde değişiklik yapamaz.
 8. Resmi talep olması durumunda, belgelendirilmiş kişi hakkında belgelendirmeye esas teşkil eden bilgiler SİNERJİ MYM tarafından yetkili mercilere verilir.
 9. Belgelendirilmiş kişi; ilgili yasal mevzuatlara, belgelendirme programı şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınabilir ve/veya iptal edilebilir.
 10. Belgelendirilmiş kişi; almış olduğu belgenin geçerliliği süresince gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/ iptali yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları  SİNERJİ MYM’nin internet sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmelidir.
 11. SİNERJİ MYM tarafından internet sayfasından veya adayların / belgelendirilmiş kişilerin kişisel sayfalarından yapılan duyurular tebligat niteliğindedir.
 12. Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda  SİNERJİ MYM veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve SİNERJİ MYM tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmelidir.
 13. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını SİNERJİ MYM‘ye sunmalıdır.
 14. Belgelendirilmiş kişi; sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmalıdır.
 15. Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından, belgelendirilmiş kişi sorumlu olup SİNERJİ MYM hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 16. Belgelendirilmiş kişi; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz duruma geldiğinde SİNERJİ MYM’ye bildirilmedir.
 17. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM‘nin internet sayfasında ki durum sorgulama kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve gerektiğinde güncellemelidir.
 18. Belgelendirilmiş kişi; belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat söz konusu olursa, bu durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için belge ile birlikte SİNERJİ MYM‘ye başvurmalıdır.
 19. Belgelendirilmiş kişi; belgeyi SİNERJİ MYM ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamalı ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamalı.

3.3 SİNERJİ MYM LOGO / MARKASININ KULLANIMI

 1. SİNERJİ MYM logo / markasının kullandırma hakkı sadece SİNERJİ MYM belgelendirme kuruluşuna aittir.
 2. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM logo/ markasını SİNERJİ MYM belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilen usul esas ve sözleşme şartlarına uygun olarak kullanabilir.
 3. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM logo /  markasını sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.
 4. Belgelendirilmiş kişi; kendisine teslim edilen SİNERJİ MYM logo /  markasının üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmasını engellemelidir.
 5. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM logo /  markasının üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanıldığını tespit ettiği durumda SİNERJİ MYM belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.
 6. SİNERJİ MYM logo / markasında herhangi bir tahribat yapılamaz.
 7. SİNERJİ MYM logo / markası, belgelendirilmiş kişinin kişisel sayfasında kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanabilir.
 8. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM logo / markasını reklam (cv) gibi kullanabilir.
 9. SİNERJİ MYM tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen kişi SİNERJİ MYM logo / markasının kullanımın derhal durdurmalıdır.
 10. SİNERJİ MYM logo / markası, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin sorumluluğunu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 11. SİNERJİ MYM logo / markası belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde belgeye ilişkin hiçbir atıfta bulunamaz.
 12. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM logo / markasını kullanacağı her türlü malzemeyi kullanıma almadan önce ilgili materyale ilişkin SİNERJİ MYM onayını almalıdır.
 13. Belgelendirilmiş kişi; SİNERJİ MYM logo / markasını ancak belgede yer alan belge numarası ile birlikte kullanabilir. SİNERJİ MYM logo / markası belge numarası olmadan tek başına kullanılamaz. Belge numarası SİNERJİ MYM logosunun tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
 14. SİNERJİ MYM logo / markasını belgelendirilme kapsamı dışında SİNERJİ MYM belgelendirme kuruluşunun herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılamaz.
 15. Belge sahibi olanlar SİNERJİ MYM veya belgenin üzerindeki TÜRKAK ve MYK’nin logo ve markasının çalıştıkları kuruluşun yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.
 16. Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, SİNERJİ MYM logo/markasının kullanımında, TÜRKAK (R10.06  – “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar) ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.