Belgelendirme Süreci

4.2 Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi Süreci:

4.2.1 MYK Belgesi için İzmir Sinerji MYM’ye başvuru yapmak isteyen kişiler, başvuru süreci ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi ve dokümanlar (başvuru şekli ve süreci, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi, sınavda uyulması gereken kurallar, belge onayının verilmesi, belge geçerlilik süresi ve gözetim sıklığı, belgenin iptali ve sınav ücretleri) www.sinerjimym.com adresinden erişilebilir hale getirilmiştir.

4.2.2 MYK Belgesi için sınav başvuruları; FR-12 Aday Başvuru Formunun kişi tarafından doldurulması, imzalanması ve ek belgeler ile İzmir Sinerji MYM’ye sunulması yoluyla başlatılır. Bu işlemin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilip en son çıktı alınıp imzalanması gerekmektedir.

Başvuru formu aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde tasarlanmıştır:

a) Başvuru sahibinin kimlik için şart koşulan bilgileri (Adayın kişisel bilgileri, işyeri bilgileri, iş deneyimi, öğrenim durumu) ve belgelendirme programının şart koştuğu diğer bilgiler,

b) İstenen belgelendirme kapsamı,

c) Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uyacağına ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğine dair bir beyan,

d) İskele Kurulum Elemanı için “sağlık raporu”

e) Başvuru sahibine, makul olmak kaydıyla özel ihtiyaçlarının yerine getirilmesi talebini beyan etme imkânı olduğuna dair “Sınavlarda sınav yapıcılarımızın desteğine ihtiyaç duymanıza neden olabilecek herhangi bir özel durumunuz ve/veya fiziksel engeliniz var mı? Varsa lütfen açıklayınız:” şeklinde bir bildirim.

f) Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin (MYK Belgesinin) kullanım şartları, amaç ve kapsamı, askıya alınması, iptali ve marka/logo kullanımına ilişkin FR-10 Personel Belgelendirme Sözleşmesi (2 nüsha)

g) Daha önce belgelendirme programı ile eğitim alıp almadığı ve aldıysa kimden/nereden aldığı

4.2.3 Aşağıdaki adımları izleyerek başvuru sahibi gerekli işlemi gerçekleştirir.

 1. sinerjimym.com giriş yapar.
 2. “Sınav ve Belgelendirme” sekmesindeki “Online Başvuru” kısmını tıklar

(http://sinerji.pratikteorik.com/account/login#register)

 1. İlgili sayfaya kişisel bilgilerini girer, şifresini belirler ve şartları okuyarak kayıt olur.
 2. Kayıt işlemi bittikten sonra sisteme giriş yapılır. http://sinerji.pratikteorik.com/account/login
 3. Belgelendirilmek istenilen program başvuru sahibi tarafından ”Kayıt Ol” butonuna basarak seçilir.
 4. “Kayıt Ol” butonuna bastıktan sonra karşısına çıkan sayfada “Başvuru Türü” kısmında aşağıdaki sekmelerden istenilen seçilir.
 • İlk Belgelendirme
 • Yeniden Belgelendirme
 • Birim Birleştirme
 • Tekrar Başvuru
 1. “Ulusal Yeterlilik Birimi (Katılmak istediğiniz sınav türlerini seçiniz)” kısmı altında istenilen sınavlar seçilir ve kaydet butonuna basılır. Bu sayede MYK Belgesi başvurusu İzmir Sinerji MYM yetkililerinin değerlendirmesi için sisteme kaydedilir.
 2. Bilgi güvenliği kapsamında banka dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisi sisteme elektronik olarak yüklenemez. Bu evraklar ya mail olarak gönderilir ya da elden imzalanmış başvuru formu ile beraber İzmir Sinerji MYM merkezine teslim edilir.

4.2.4 İzmir Sinerji MYM merkezine doğrudan yapılan MYK Belgesi başvuruları İzmir Sinerji MYM yetkililerinin (Büro elemanı, Kalite Yönetim Sorumlusu ve Belgelendirme Müdürü) yardımı ile gene internet üzerinden yapılır.

4.2.5 Bunların dışında, işverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca merkezimize elden iletmesi ile de başvuru gerçekleştirilebilir. Toplu başvuru yapılacak şirketlere sistem üzerinden “İK Kullanıcısı” yetkisi verilerek sadece kendi şirketindeki kişilerin bilgilerini giriş yapabilme yetkisi verilmektedir. Bununla beraber toplu kayıtlarda şirket yetkilileri ile paylaşılacak Excel dosyası ile tek seferde başvuru sahibi tüm kişilerin bilgileri alınabilmekte ve sisteme yüklenebilmektedir.

4.2.6 MYK Belgesi Sınav programı, başvurular ve talepler de dikkate alınarak periyodik olarak Belgelendirme Müdürü tarafından belirlenir. Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar elektronik ortamda MYK’ya bildirilir. (Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği- madde 21-3)

4.2.7 Sınav ücreti, web sitesinde ilan edilen banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak YGG’de görüşülür, düzenlenir ve LS-01 Sınav Ücret Listesi web sitesinden ilan edilir.

6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez. Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan 100 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.

Bir sınavda başarısız olan adayın ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

Başvurusunu yapan adayın Sınav Ücreti İade Kurallar: Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin

%75 i iade edilir ancak sınav saati sınava gelmeyen veya sınava giren (başarılı veya başarısız olan) veya sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz.

Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde,100 TL’si MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 200 TL alınacaktır.

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti dahil edilir. Talep halinde, bir

Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için; Belge Yenileme Ücreti Güncel Sınav Ücretinin yarısı ve Belge Ücretinin tamamı olmak üzere hesaplanır.

4.2.8 Başvuru sahibi başvuru şartlarını taşımıyor ise, iki durum söz konusu olabilir. Eğer eksik bir bilgi veya belgeden dolayı adayın başvurusu kabul edilemiyor ise, adaydan eksik olan bilgi ve belgeleri tamamlaması talep edilir. Adayın gerekli bilgi ve belgeleri sunması durumunda başvurusu tekrar değerlendirilir. Eğer, ilgili Ulusal Meslek Standartları veya Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen şartlara bir uygunsuzluk var ise (İskele Kurulum Elemanı performans sınavında yüksekte çalışmasının sağlık açısından sakıncalı olması gibi), bu durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi ilerleyen tarihlerde şartlarının değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunabilir.

4.2.9 Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir. İlgili özür durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır. Bu tedbirlerin alınması sırasında adil ve tarafsız bir ölçme değerlendirme sürecinin sağlanması esastır.

4.2.10 Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden sınava tekrar girebilir. Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın her iki bölümden de sınava girmesi gerekmektedir. Aşağıdaki UY’ler için yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 / REVİZYON NO: 00

12UY0057–3 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO: 01

 Aşağıdaki ulusal yeterliliklerde bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur:

12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

12UY0049-3 BETONCU SEVİYE 3 / REVİZYON NO: 00

12UY0048-3 DUVARCI SEVİYE 3 / REVİZYON NO: 00

12UY0050-3 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

12UY0051–3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3 / REVİZYON NO:00

Bir sınavda başarısız olan adayın ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır.

4.2.11 Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesi gereği, adaylar, aynı sene içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (Teorik, Performans) bazında birleştirme yapılmayacaktır.

4.2.12 FR-12 Aday Başvuru Formunda eğitim alıp almadığı sorgulanır ve eğitimi veren sınav yapıcı şirkette çalışıyor ise farklı bir sınav yapıcı atanır.

4.2.13 Başvurular en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilir.

 4.3 Sınav Süreci ve Belgelendirme Kararı:

4.3.1 Planlama ve Katılım:

 1. MYK tarafından yayınlanmış ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek (Büro elemanı, Kalite Yönetim Sorumlusu ve Belgelendirme Müdürü tarafından) uygun olanlar kabul edilir ve belgelendirme için bir engeli bulunmayan adaylar için sınav planlaması yapılır.
 2. Tüm ölçme ve değerlendirme kayıtları, bilgisayar da tutulur. Bilgisayar üzerinde oluşturulmuş ölçme ve değerlendirme bölümü, ilgili form ve listelerle paralel biçimde ve bu prosedür ile tanımlanan işlevleri karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
 3. Daha önceden kaydı yapılmış ve sınava katılabilecek uygun adayların tespiti ve onaylaması yapılır (Büro elemanı, Kalite Yönetim Sorumlusu ve Belgelendirme Müdürü tarafından). Web sayfasında sınav duyurusu yapıldığı sürece, adaylar web sitesi üzerinden söz konusu sınava başvuru yapabilirler. Sınava katılacak kişilerin belirlenmesinin ardından sınavın durumu netleştirilir. Bu, söz konusu adayların sınav katılımının kesinleşmesi anlamına gelir.
 4. Her sınav uygulaması için soru tespiti yapılır. Soru bankasından sınav öncesi Belgelendirme Müdürü veya Belgelendirme Müdürünün onayı ile Kalite Yönetim Sorumlusu zorluk dereceleri ve tüm başarım ölçütlerini göz önüne alarak sınav soru kitapçığını hazırlar. Soruların zorluk dereceleri soru bankası hazırlanırken soru hazırlayan kişi ve program komitesinin önerisi ile belirlenir. Aynı yeterlilik için yapılan ardışık sınavlarda aynı soruların seçilmemesi bilgisayar programı ile kontrol altına alınmaktadır.
 5. Bilgisayar programında, hâlihazırda istatistikleri oluşmamış sorular için başlangıç değerleri atanmıştır. Bu “Zor” kategorisindeki sorular için %40, “Orta” kategorisi için %65, “Kolay” için ise 90 olarak belirlenmiştir. Yeni soru oluşturulduğunda başlangıç değerleri otomatik olarak atanacaktır. Teorik sınav için soru seçimi yapısı, bglerin/ifadelerin tamamını kapsadığını garanti altına alacak şekildedir. Cevaplanma oranı bilgileri soru listesinde bulunmaktadır. Sınav için seçilen soruların başarı oranı grafikle gösterilmektedir. Sınav için seçilen soruların bg/ifadelerin kaçını kapsadığı grafikle gösterilmektedir. Sistem tarafından verilen soru sayısına göre otomatik olarak seçim yapıldığında kapsam dışında kalan sorular bir liste şeklinde listelenmektedir.  Listede her bir bg/ifade için bir buton eklenmiştir. Bu buton ile sadece o bg/ifadeye bağlı sorular için soru seçimi yapılabilmektedir. Böylece eksik olan bg/ifade için doğrudan soru seçimi yapılabilir. Bu bg için soru seçimi yapıldığında kapsam dışında kalan bg/ifade bilgisi de güncellenecektir. Yine sınavın cevaplanma oranı bilgisi de güncellenecektir.
 6. Sınav planlaması yapılan adayların sınav giriş bilgileri, en geç 1 hafta öncesinde web sitesinden öğrenilebilir ve başvuru sırasında belirtilen e-posta veya SMS adreslerine gönderilir. Ayrıca başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler, sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ya iletilir.
 7. Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar, SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir.
 8. İzmir Sinerji MYM, adayları değerlendirirken, her bir değerlendirmenin adaletli ve geçerli olması için her aday için bir sınav dosyası düzenlemektedir. Bu dosyada, sınav dokümanları ve karar formu bulunmaktadır. Böylece değerlendirme objektif kriterlerde sağlanmış olmaktadır. Ayrıca sınav öncesinde, “Sınav Yapıcı ve Gözetmen Atama Formunu” imzalayan sınav yapıcılar, olası çıkar çatışmalarını da önlemiş olmaktadırlar.

4.3.2 Sınavların Uygulanması:

 1. Sınav yapıcı, Belgelendirme Müdürü tarafından Sınav Yapıcı havuzundan “FR-16 Sınav Yapıcı ve Gözetmen Atama Formu’’ kullanılarak ataması yapılır. Gerekli durumda sınava Gözetmen de atanabilir. Sınav materyalleri, sınav öncesinde basılarak FR-25 Sınav Evrakı Teslim Formu ile sınav yapıcıya teslim edilir. Sınav yapıcılar bu evrakların güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Sınav bitiminde adayların cevap kâğıtlarının, değerlendirme formlarının ve performansa dayalı sınav çıktılarının kuruluşa iletilmesi gene FR-25 Sınav Evrakı Teslim Formu ile yapılmaktadır.
 2. Sınav zarfı içeriğinde (LS-02 Sınav Evrakları Kontrol Listesine göre) Test Sınavı Soru Kitapçığı, Mülakat sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı, Performans Sınav Senaryosu, Performans Sınav Değerlendirme Formu, FR-23 Sınav Katılımcı İmza Formu, FR-24 Kopya ve Hile Tutanak Formu, FR-25 Sınav Evrakı Teslim Formu, FR-09 Sınav Değerlendirme Anketi, TL-01 Sınav Genel Kuralları Talimatı, TL-02 Test Sınavı Kamera Metni, TL-03 Mülakat Kamera Metni, TL-04 Performans Sınavı Kamera Metni, Sınav Yeri Kontrol Formları (Teorik-Performans) bulunmaktadır. bulunmaktadır. Basımı gerçekleştirilen tüm materyaller, kapalı zarflara yerleştirilir ve zarfların ağızları kapatılarak kapatılan alan üzerine kaşe vurulur. Kaşenin üstüne Genel Müdür veya Belgelendirme Müdürü tarafından paraf atılır. Sınav zarfı hazırlama yetkisi Kalite Yönetim Sorumlusu, Belgelendirme Müdürü ve diğer üst yönetim üyelerine aittir. Sınav zarfı sınavdan en geç 1 gün önce hazırlanır ve Kalite Yönetim Sorumlusunun kilitli dolabında tutulur.
 3. Adaylar, MYK’nın hazırladığı programa uygun olarak teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar. Adayların geçmiş sınavlarda aldıkları notlar 1 yıl boyunca geçerlidir. Bu durum hem ilk belgelendirme, hem de kapsam genişletme başvurularında aynıdır.
 4. Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 15 dakika, son 15 dakika sınav salonunu terk edemez. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.
 5. Ölçme ve değerlendirme sürecinde herhangi bir usulsüzlük, kopya veya hile durumu tespit edilirse, FR-24 Kopya ve Hile Tutanak Formu doldurulur ve adayın sınavına son verilir. Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (ör: kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) aday, Sinerji MYM’de yeniden sınava başvurmak için en az 12 ay bekler. Bu durumda, sınav tekrarı fiyat listesinde yer alan ücrete tabidir. Tekrar sınavlarında başarılı olamayan adaylar, yeni adaylar için uygulanan başvuru sürecine tabidir.
 6. Sinerji MYM’de personel belgelendirme sınavları (MYK Ustalık Belgesi), Ulusal Yeterlilikler baz alınarak, sınav şartları, geçme-kalma kararının geçerliliği dâhil her bir sınav sonucunun içerik ve zorluk derecesi benzer seviyede olacak şekilde tasarlamaktadır. Soruların seçimi bilgisayar programındaki özel bir algoritma yardımı ile yapılmaktadır.

Programın algoritması aşağıdaki kriterleri göz önünde tutmaktadır:

 1. Soruların zorluk dereceleri (kolay, orta, zor)
 2. Soruların sorulma sayısı
 3. Soruların doğru cevaplanma oranı

Bu 3 kritere istinaden sınavlardaki soru zorluk dağılımı ortalama %60 orta, %20 kolay ve %20 zor şeklinde olmaktadır. Bilgisayar programı, cevaplanma oranına göre soruları otomatik olarak seviyelendirmektedir. Gene, program vasıtasıyla soruların cevaplanma performansları kontrol edilmekte, cevabı herkes tarafından doğru ya da yanlış verilen sorular için revizyonlar yapılmaktadır.

 1. Sınavlar, İzmir Sinerji MYM Sınav Merkezinde “Teorik veya Performans Sınav Yeri Kontrol Formlarına” uygunluğu teyit edilerek onaylanmış olan alanda yapılmaktadır. Ayrıca toplu başvuru yapan kurumlar ile sözleşme (FR-17 Gezici Sınav Yeri Sözleşmesi ) imzalanarak “Gezici Sınav Yeri” olarak tanımlı ve gene “Sınav Yeri Kontrol Formlarına” uygunluğu teyit edilmiş alanlarda da sınav gerçekleştirilebilinir. Sözleşmede belirtilen şartlar her sınav öncesinde sınav yapıcı tarafından 1 saat öncesinde kontrol edilip doğrulanır. Şartların sağlanmadığı durumlarda gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanır.
 2. İzmir Sinerji MYM sınav uygulamasında, sahadaki ölçüm aletlerinin kullanılabilirliğinin doğrulamasını Sınav Yeri Kontrol Formlarındaki kullanılan araç, gereç ve ekipman listesi kısmında denetlemekte ve doğrulamaktadır.
 3. İzmir Sinerji MYM, adayları değerlendirirken, her bir değerlendirmenin adaletli ve geçerli olması için her aday için bir sınav dosyası düzenlemektedir. Bu dosyada, sınav dokümanları ve karar formu bulunmaktadır. Böylece değerlendirme objektif kriterlerde sağlanmış olmaktadır. Sınavların ve sınav sorularının performansı bilgisayar yazılımı ile takip edilmekte ve raporlanmaktadır.
 4. Sınav sonunda tüm adaylara FR-09 Sınav Değerlendirme Anketi dağıtılır ve sınavla ilgili değerlendirmeleri alınır.
 5. Sınavlarda MYK Teorik ve Performans Sınavları Kamera Kayıt Rehberi uygulanmaktadır.

4.3.3 Teorik Sınavlar:

 1. Teorik Sınavlar 2 kategoride olabilir. Bunlar test ve mülakat sınavlardır.
 2. Test sınavları için hazırlanan formlar diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve Sınav Yapıcıya teslim edilir. Adayların, birbirlerinin soru kitapçığını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için özel bir soru kitapçığı basılır. Kitapçıklar A ve B soru kitapçığı olacak şekilde basılırlar. Adaylar, cevaplarını kendilerine dağıtılan Sınav Kitapçığı üzerine  işaretlemek ve kitapçık üzerindeki ilgili bölümü imzalamak zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık işaretlenmelidir. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. Sınav sonrasında sınav kitapçığı sınav yapıcı tarafından manuel olarak  değerlendirilir. Buna göre sınav yapıcı adayın Sınav Kitapçığında doğru işaretlenmiş soruların karşılığına işaret koyarak değerlendirmesini gerçekleştirir. Sınav  yapıcı doğru cevap sayısını baz alarak, formda aldığı puan bölümüne puanını yazar ve imzalar.
 3. Sınavda sınav yapıcı, TL-02 Test Sınavı Kamera Metni Talimatına göre kamera kaydı alır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav katılımcı imza formu, gözetmen/sınav yapıcı tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak modu veya hatsız durumuna alarak kapatmak veya erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.
 4. Sınav sırasında soru kitapçıklarında hatalar tespit edilirse, söz konusu sorular sınav sırasında veya sonrasında iptal edilebilirler. Sınav yapıcı, sınav sırasında iptal işlemine karar verirse bu durumu katılımcılara ilan eder ve ilgili soruya cevap vermek zorunda olmadıklarını bildirir.
 5. Sınavlar kamera ile çekilir ve kamera ile adayın görüntüleri alınarak sınav delili olarak cevaplarla birlikte saklanır. Sınav sonrasında bir sorun oluşmadığı takdirde sınav sonuçları bilgisayara kaydedilir.
 6. Mülakat sınavları, sınav yapıcının adaylara ilgili yeterlilikteki değerlendirme aracı T2 olan  bilgi ifadelerini karşılayan soru ya da soruları yöneltmesi ile yapılır. Verilen cevaplar, Mülakat Sınav Değerlendirme Formu’nda değerlendirilir. Mülakat sınavı, sınav yapıcı ile bire bir gerçekleştirilir.
 7. Sınavın yönetilmesi TL-01 Sınav Genel Kuralları Talimatına göre yapılır. Sınavda sınav yapıcı, TL-03 Mülakat Kamera Metni Talimatına göre kamera kaydı alır.
 8. Sınavdan çıkan adayların sınava girecek adaylarla iletişim kurmaları engellenir.
 9. Mülakat sınavlarına alınacak aday sayısı sınavın yapılacağı alandaki kapasitenin 3/5’ini geçemez. (Örneğin; 10 kişinin sınav yapacağı bir teorik sınav alanında en fazla 6 kişi sınav olabilir).
 10. Sınav yapıcı, TL-03 Mülakat Kamera Metni rehberliğinde sınavı başlatır. Sınav Yeri Kontrol formunu kullanarak alanı kontrol eder. Adayları tek tek içeri alıp kamera karşısında kendilerini tanıtmalarını ister. Daha sonra teker teker içeri almak için adayları dışarı çıkartır. Adaylar sınavın yapılacağı alandan uygun uzaklıkta bekletilir. İçeri giren ilk kişi Sınav Yapıcı ile karşı karşıya bir masa etrafında oturarak sınava başlanır. Sınav bittikten sonra aday, aynı alan içerisinde, bir sonraki aday ile arasında en az 2 metre olacak şekilde oturur. Yeni aday, bir önceki adayı arkasına alacak şekilde oturur. Eğer sınav yapılan alan bu önleme uygun değilse, çıkan adaylar, tüm sınav bitene kadar henüz sınava girmemiş diğer adaylarla karşılaşmayacak şekilde bir başka alanda sınavın tamamı bitene kadar beklerler.

4.3.4 Performansa Dayalı Sınavlar:

 1. Pratik sınavlarda, her aday için bir sınav düzeneği hazırlanır. Bu sınav düzeneği, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm pratik sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır. Bir sınav yapıcı aynı anda en fazla 6 sınav düzeneğini takip edebilir. Ancak bu sayı Belgelendirme Müdürü tarafından uygulanacak sınav aşamaların sayısı ve karmaşıklığına göre daha az olarak belirlenebilir. Bir sınav yapıcı bir günde en fazla 18 adayın performansa dayalı eğitimine katılabilir.
 2. Hazırlanan formlar diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve sınav yapıcıya  teslim edilir.
 3. Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, teknik altyapı imkanları doğrultusunda kameralar ile sınav yapıcılar tarafından kayıt alımı yapılır. Sınavda sınav yapıcı TL-04 Performans Sınavı Kamera Metni Talimatına göre kamera kaydı alır. Kamera kayıtları dijital makineler vasıtası ile yapılır. Sınav yapıcılar, FR-PSD Performans Sınav Değerlendirme Formları üzerinden değerlendirmelerini yaparlar.
 4. Adayların, sınav yapıcının izni olmadan sınav düzeneğinde işlem yapmaları, makine ve teçhizatları kullanmaları yasaktır.
 5. Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk. içerisinde giderilememesi durumunda sınav yapıcı, Belgelendirme Müdürüne bilgi vererek sınavı iptal edebilir.

4.3.5 Sınavların Değerlendirilmesi

 1. Test, mülakat ve pratik sınavlar, tüm uygulama, değerlendirme ve sınav sonucunu yükleme faaliyetleri sadece firmamız bünyesinde gerçekleştirilir.
 2. Test sınavlarının değerlendirmesinde UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Doğru cevap sayısı esas olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Teorik sınavların değerlendirilmesi merkez ofisimiz ve sınav merkezimizde yapılmaktadır.
 3. Mülakat sınavlarında, UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Bu kişiler, kendilerine verilen değerlendirme kriterleri üzerinden, adayın söz konusu işlemler üzerindeki yetkinliğini tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY’de yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.
 4. Pratik sınavlarda, UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcılar görev yapabilir. Kendilerine verilen değerlendirme kriterleri üzerinden, adayın söz konusu işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY’de yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.
 5. Sınav sırasında veya sonrasında bir sorunun teknik veya içerik hatasından dolayı iptali gerekli görülür ise iptal edilen sorular işaretlenir ve bu sorular değerlendirme dışı tutulur.
 6. Tüm adayların sınavının tamamlanması ve sınav ilgili UY’lerin değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmesinin ardından sınav tamamlanır. Sınav sonucunda adayların sınavın her bir bölümünden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin durum Belgelendirme Müdürü (Karar Verici) tarafından FR-15 Karar Formu üzerinden kontrol edilerek karar bağlanmaktadır. Karar verme işlemi bilgisayar programı üzerinden elektronik olarak yapılmakta, sonrasında karar formunun çıktısı alınıp imzalanmaktadır.

Aşağıdaki kriterlere göre verilen belgelendirme kararı sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde İzmir Sinerji MYM web sitesinden ilan edilir.

 1. Aday başvuru formu
 2. Başvuru evrakları (Nüfus cüzdanı, ödeme dekontu)
 3. Sınav için sınav yapıcı ve/veya gözetmen atama formu
 4. Sınav Yeri Kontrol Formları
 5. Uygulamaya ilişkin koşulların açıklandığı talimatlar (senaryolar)
 6. Teorik sınav sonuçları sisteme doğru geçirilip geçirilmediği ve belgelendirme kararı için uygun olup olmadığı kontrol edildi.
 7. Performansa dayalı sınava ilişkin tüm dokümanlar ve değerlendirmeler
 8. Sınav esnasında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin kayıtlar (Kopya-Hile tespit formu)
 9. Kamera görüntüleri
 1. Bir adaya yönelik belgelendirme kararı, belgelendirme süreci boyunca toplanan bilgiler esas alınarak, tek başına belgelendirme kuruluşumuz tarafından verilmektedir. Belgelendirme kararını verecek kuruluşumuz personeli, adayın sınavında veya eğitiminde yer almamış olan kişiler seçilmektedir.
 2. Sinerji MYM, ulusal yeterlilik şartlarını tam olarak karşılayan her personele belge vermektedir. Belge almaya hak kazanan adayların listesi, Belgelendirme Müdürünün onayı ile Büro elemanı tarafından MYK’ya online olarak bildirilir. Yeterlilik belgesi düzenlenmesine karar verilen adaylara; MYK tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış, belgelendirme yeterliliği, seviyesini, belge tarihini, benzersiz belge numarasını, geçerlilik süresini ve diğer gerekli bilgileri içeren belge verilir. Belge, Genel Müdür tarafından imzalanmaktadır. Verilen belgelerin geçerlilik durumu hakkındaki bilgiler, web sitesi üzerinden belge numarası ve belge sahibinin TC Kimlik numarası ile sorgulanabilmektedir. MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Sertifikasının tek başına sahibi Sinerji MYM’dir ve bu durumu paylaşmamaktadır. Herhangi bir kuruluştan belgenin iptali yönünde bir talep gelmesi durumunda, bu konu şikayet olarak değerlendirilir ve PR-10 İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürüne göre süreç işletilmektedir. 

4.4 Belge Gözetimi, Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi

 1. Belge almaya hak kazanmış bir adayın belgesinin geçerliliği sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi başvuru sırasında kendilerine imzalatılan FR-10 Personel Belgelendirme Sözleşmesi ile sağlanır.
 2. Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programının şartlarına uygunluğuna ilişkin olarak belgenin verildiği tarihten 2. ile 3. sene arasında gözetime tabi tutulur. Yaptığı işe dair nitelikli belge talep edilir, gözetime tabi durumlarda belge sunmayan kişinin belgesi askıya alınır. Belgelendirilmiş kişi gözetim tarihine kadar ilgili ulusal yeterliliğe göre bu prosedürde belirlenen gözetimine ilişkin evrak ve kayıtları Sinerji MYM’ye teslim etmek zorundadır. Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 2. yılın sonuna kadar) kişilerin belgeleri askıya alınır. Askıya alınan belgelerle ilgili olarak belgeli kişi 6 ay içerisinde gözetime ilişkin gerekli dokümanları Sinerji MYM’ye sunduğu takdirde belge askıdan indirilir aksi takdirde 6 ayın sonunda belge iptal edilir.
 3. Evrak takibi ve temini Büro Elemanının gözetiminde gerçekleştirilirken, gözetim evrakları Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir. Belge gözetim ile ilgili olarak belgeli kişiden çalıştığı kuruluşta işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunmasını ister. Bu konuda sigorta vb. belgesi veya işveren tarafından verilecek çalışma belgesi veya ticaret odası sicil kaydı vb. belgeler kanıt olarak kabul edilebilir. Belge gözetim için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş adaya gerekli evrakları tamamlaması için 15 (on beş) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlamayan kişilerin belgeleri askıya alınır. Askı süreci ortadan kalkan kişilerin belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
 4. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala belge sahibine Büro Elemanı tarafından elektronik ortamda bilgilendirme uyarıları gönderilir ve belge yenileme sınavlarına davet edilir. Belgenin geçerlilik süresi dolduğunda belge sahibi 15 (on beş) iş günü içerisinde belgesini Sinerji MYM’ye iade edecektir.
 5. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde veya geçerlilik süresinin sonunda belgenin askıya alınması veya iptal edilmesini gerektiren durumlar şunlardır:
  1. Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması
  2. Belgelendirilmiş kişinin, personel belgelendirme sözleşmesi, Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü veya belgelendirme programı şartlarına aykırı davranışlarının tespit edilmesi
  3. Belgelendirilmiş kişinin gözetim ve belge yenileme için gerekli şartları sağlamaması
  4. Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme kapsamında ölçme ve değerlendirme

süreçlerinde kopya veya hile teşebbüsünde bulunması veya bu durumda yakalanması

Belgelendirilmiş kişi hakkındaki yukarıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde, belgesi geçerlilik süresine bakılmaksızın ilk olarak askıya alınır. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinde müteakip belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kişi, kendisine tanınan süre içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunması durumunda, belgenin askıya alınmasına son verilir. Bu durumda kişi belgesini kullanmaya devam edebilir.

 1. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan etme, sahte evrak düzenleme, kopya veya hile teşebbüsü durumları dışında bir belge, doğrudan iptal edilemez; öncelikle askıya alınır. Kopya veya hile teşebbüsü durumunda ise belge doğrudan iptal edilir. Bir belgenin askıya alınmasından itibaren 2 ay içerisinde, askıya alınma sebeplerinin ortadan kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici delillerin sunulmaması durumunda belge iptal edilir.

Belgelenmiş personelin PR-08 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü ne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir. 1 ay içerisinde düzeltme yapılmamış belgeler, iptal edilir.

 1. Belgenin iptali durumunda, iptal edilen belgeler web sitemizden ilan yoluyla duyurulur. Belgelendirilmiş kişi, kendisine verilen belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Daha sonrasında kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir.
 2. Sinerji MYM, belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmesinin askıya alınması ya da geri çekilmesi halinde,
 • Askıya alma süresi boyunca belgeyi kullanmaktan kaçınacağından emin olmak için
 • Geri çekilmesi durumunda belgeyi kullanmaktan kaçınacağından ve belgesini geri teslim edeceğinden emin olmak için

belgelendirilmiş kişi ile hukuki yaptırımı olan FR-10 Personel Belgelendirme Sözleşmesini imzalar.

 1. Belgelerin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi Belgelendirme Müdürünün sorumluluğundadır. Belgenin daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi kararları ise Belgelendirme Müdürünün talebi ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilmektedir.

4.5 Yeniden belgelendirme süreci

Sinerji MYM, yeniden belgelendirme süreci sırasında belgeli personelin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyduğunu Ulusal Yeterliliklerin “15- Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme-Değerlendirme Yöntemi” kısmına göre denetlemektedir. Belgeler, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirlenen süreler içerisinde geçerli olacaktır. Bu sebeple; belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgelendirilmiş kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala veya MYK’nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması durumunda, belgelendirilmiş kişi SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilerek, belge yenileme işlemleri için davet edilir. Belgelendirilmiş kişi süresi içinde başvuruda bulunmazsa, belge askıya alınır veya iptal edilir. Geçerlilik süresi içinde bir belge sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi belge yenileme talebinde bulunabilir.

Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu sertifikayı aynen yenileme talebinde bulunabileceği gibi eğer imkan var ise kapsam genişletme veya kapsam daraltma şekilde de başvuru yapabilir. Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri açısından yenileme sınavları ile ilk belgelendirme sınavları arasında bir fark bulunmamaktadır.

4.6 Belgenin Kaybedilmesi ya da Yırtılması

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini ya da yırtıldığını Sinerji MYM’ye dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda (LS-01 Sınav Ücret Listesi) 2 ay içerisinde yeniden belgelendirilir. 

4.7 Belge Teslimi 

Sınav sonuçlarına göre belge almaya hak kazanan adayların hazırlanan belgeleri, MYK tarafından Sinerji MYM’ye gönderildikten  sonra Genel Müdür tarafından imzalanarak en geç 15 iş günü içerisinde teslim edilir. Belge teslimi kargo yoluyla yapılır ve kargo teslim tutanağı belgelendirilmiş kişinin dosyasına konulur.

Sinerji MYM,  adayın talebi halinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenleyebilir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla Sinerji MYM tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde adayın talebiyle birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki yeterlilik belgesi düzenlenir.